WBE Eemsmond

Algemene Ledenvergadering

9 april 2018

Op 9 april vindt de jaarlijkse ALV plaats, weer in Café De Eisseshof in Niehove. Graag buiten de dorpskern parkeren!

Aanvang: 20:00 uur

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen/ingekomen stukken
 4. Verslag ledenvergadering d.d. 13 november 2017
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Lidmaatschap WBE van de KNJV
 7. Financieel jaarverslag penningmeester
  1. Financiële verantwoording 2017
  2. Begroting 2018
  3. Verslag Kascommissie (H. Kroeze en A. Hofman)
  4. Benoeming nieuw kascommissielid (aftredend: de heer H. Kroeze)
 8. Jaarverslag Faunabeheercommissie
 9. Huishoudelijk reglement
 10. WBE website
 11. Bestuursverkiezing
  1. Aftredend en herkiesbaar de heer B. Brouwer
  2. Tegenkandidaten kunnen worden aangemeld tot aanvang vergadering bij het secretariaat
 12. Mededelingen uit de Provincie /gewest Groningen
 13. Inleiding door de heer G.J. Stoeten van het collectief Groningen West over weidevogelbescherming en predatiebeheer
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Lokaal nieuws

Bevoegdheden van provincies inzake jacht

30 mei 2016

In de Tweede Kamer  zijn vragen gesteld omtrent de bevoegdheden van de…

 

meer lokaal nieuws » 

 

Lokale agenda

Geen lokale agenda-items gevonden

 

meer lokale agenda-items » 

 

Provinciaal nieuws

 

meer provinciaal nieuws »